Privacyverklaring

Algemeen

Dit is de Privacyverklaring van Riassurance, gevestigd in Reeuwijk. In deze privacyverklaring leest u hoe Riassurance omgaat met uw persoonsgegevens. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Contactgegevens Riassurance

·         Telefoon: 0182-308193

·         E-mail: info@riassurance.nl

·         Website: www.riassurance.nl

·         Postadres: Postbus 210, 2810 AE  Reeuwijk

 

Waarom dit statement?

Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, te voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving, dit in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Wij willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens.

1. Soorten gegevens

1.1
Riassurance verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

·         contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;

·         leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;

·         gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van
een identiteitsbewijs);

·         gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;

·         gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;

·         gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;

·         bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);

·         gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);

·         gegevens over ingediende claims/claimhistorie.


1.2

Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met uw toestemming.

 

2. Doelen van de verwerking van gegevens

2.1
Riassurance verwerkt uw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

·         het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;

·         het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers;

·         het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;

·         het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;

·         het ontwikkelen van (nieuwe) producten;

·         het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een
archiefbestemming;

·         het uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;

·         het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

·         het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

 

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

3.1
Riassurance gebruikt tenminste één van de volgende gronden voor de verwerking van uw
persoonsgegevens:

·         het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst;

·         het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;

·         de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;

·         de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder
andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

We vragen alleen uw toestemming als dat nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om u van toestemming te onthouden of uw gegeven toestemming in te trekken. Als u dat doet, kan dit betekenen dat wij geen uitvoering kunnen geven aan onze dienstverlening.
Wanneer u persoonsgegevens van derden (uw partner, kinderen, medeverzekerden, medewerkers) aan Riassurance verstrekt, gaan wij ervan uit dat u hen informeert over de verwerking van hun gegevens door Riassurance en u hen wijst op de Privacyverklaring.

 

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

4.1
Riassurance bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt of wettelijk is voorgeschreven. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.


4.2
Als onze relatie of overeenkomst eindigt, dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

 

5. Informatie, wijziging en bezwaar

5.1
U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

5.2
Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

·         of wij uw persoonsgegevens verwerken;

·         de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;

·         inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

·         bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;

·         aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;

·         beperking van uw persoonsgegevens;

·         verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;

·         overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;

·         vragen over de inhoud van deze Privacyverklaring.

 

5.3
U kunt uw rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen naar Riassurance. De contactgegevens vindt u
 bovenaan dit document. Riassurance streeft ernaar uw verzoek binnen vier weken af te handelen. Riassurance brengt geen kosten in rekening voor de afhandeling van een verzoek, tenzij een verzoek onredelijk is. Riassurance kan niet in alle gevallen aan uw verzoek te voldoen, bijvoorbeeld door wettelijke verplichtingen die voorrang hebben op de privacywetgeving. Indien dit het geval is zal Riassurance dat duidelijk toelichten.

 

6. Beveiliging van uw gegevens

6.1
Riassurance heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

 

7. Verstrekken van gegevens aan derden

7.1
Riassurance verstrekt uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

 

7.2
Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

·         financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product hebt dat wij voor u beheren, of: waarbij we u begeleiden tijdens de looptijd van het
product;

·         personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;

o    externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze
ICT-­dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;

o    schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis;

o    notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen).

 

7.3
Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

 

8. Wijziging van de Privacy

8.1
Het kan voorkomen dat we de Privacyverklaring in de toekomst wijzigen. Op de website onder het kopje Privacyverklaring vindt u steeds het meest actuele statement.

 

9. Klachtrecht

9.1
Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op. Postbus 3957

9.2
U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op 
www.autoriteit­persoonsgegevens.nl.